ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. Mindbee: de eenmanszaak Mindbee, statutair gevestigd te Goirle en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 71585761.
1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Mindbee een overeenkomst is aangegaan.
1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4. Diensten: alle diensten die Mindbee voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het coachen van moeders om meer rust en balans in hun leven te brengen door middel van persoonlijke 1-op-1-trajecten, 1-op-1 sessies, online trainingen en het organiseren van retreats in Nederland en het buitenland.
1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Mindbee en klant krachtens welke Mindbee de dienst zal uitvoeren.
1.6. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.
1.7. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.
1.8. Website: www.mindbee.nl.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Mindbee gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging met Mindbee verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Mindbee en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden en/of leveranciers die door Mindbee zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.
2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

3.1. Offertes van Mindbee zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
3.2. Mindbee zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. De in de offerte genoemde prijzen gelden voor de in de offerte genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken.
3.3. De in de offerte genoemde prijzen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
3.4. Afspraken over deadlines worden in de offerte schriftelijk overeengekomen. Indien levering door Mindbee afhangt van feedback of input van de klant, is Mindbee nimmer aansprakelijk voor vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht. Mindbee is dan gerechtigd de deadline eenzijdig te verschuiven.
3.5. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Mindbee het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen. 3.6. Mindbee behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van 20% van de kosten van de retreat aan klant te factureren alvorens Mindbee een reservering voor de klant definitief maakt. De overige 80% wordt 6 weken voor aanvang van de retreat gefactureerd. In alle andere gevallen is Mindbee gerechtigd tot het factureren van een aanbetaling van 50% alvorens Mindbee de opdracht gaat uitvoeren.
3.7. Alle door Mindbee gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, inclusief btw en overige vastgestelde heffingen en/of retributies en kosten van derden voor advies tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
3.8. Mindbee behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten. 3.9. Mindbee behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden.
3.10. Mindbee is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.
3.11. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop Mindbee zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde traject, module of cursus of welke overeenkomst dan ook, dan is Mindbee bevoegd deze wijzigingen te wijzigen in de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen.

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST EN MEERWERK

4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Mindbee verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte of een aanbieding.
4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.
4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Mindbee binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.
4.4. Mindbee heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.
4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Mindbee zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.
4.6. Indien de klant een overeenkomst met Mindbee wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien hij overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering 30 procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium.
4.7. Indien Mindbee, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is Mindbee gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan klant in rekening te brengen. Indien klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Mindbee in rekening wenst te brengen, heeft klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Mindbee uitgevoerde werk te vergoeden.
4.8. Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van de klant kan de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor uitvoering beïnvloeden. De meerkosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door de klant zijn voor rekening van klant. Mindbee zal, voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt, voorafgaand aan de werkzaamheden een opgave doen van de meerkosten.

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR MINDBEE

5.1. Mindbee garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
5.2. Mindbee spant zich in om de gegevens die Mindbee voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.
5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient Mindbee met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.
5.4. Mindbee is gerechtigd om voor promotionele doeleinden zoals reviews de gegevens (naam, bedrijfsnaam en functie) van de klant te publiceren op de website van Mindbee en/of overige promotionele uitingen van Mindbee.
5.5. Mindbee is gerechtigd om, indien de klant in gebreke is met het nakomen van zijn betalingsverplichting, het recht om deelname op te schorten.
5.6. Mindbee werkt voor de coaching online samen met haar klanten. Indien de klant kenbaar maakt de coaching op locatie te willen laten plaatsvinden, kan er in overleg met Mindbee een afspraak worden ingepland. Eventuele kosten voor het reserveren/gebruik van deze externe locatie zijn voor rekening van de klant.

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR KLANT, HERROEPINGSRECHT

6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.
6.2. De klant dient Mindbee te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Mindbee onverwijld op de hoogte te stellen, dan wel op de hoogte te laten stellen door een derde, van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Mindbee om verzoekt.
6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Mindbee zijn verstrekt, heeft Mindbee het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.
6.4. De klant stelt Mindbee steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bankrekeningnummer.
6.5. Bij klachten over de door Mindbee geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Mindbee binnen 7 dagen na levering van de dienst. De klant vrijwaart Mindbee één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.
6.6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die Mindbee nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is Mindbee niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. 6.7. Wanneer Mindbee inloggegevens aan de klant verstrekt dan is klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Mindbee is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens.
6.8. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Mindbee tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.
6.9. De klant kan een overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van de dienst binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden. Mindbee mag vragen naar de reden van herroeping, maar mag de klant niet verplichten tot het geven van de redenen van ontbinding.
6.10. De in artikel 6.9 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant de dienst heeft afgenomen.
6.11. Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt hij/zij dit binnen de bedenktermijn aan Mindbee.
6.12. Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
6.13. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
6.14. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een e-book of online cursus/coaching, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant toegang tot zijn/haar aankoop. De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij/zij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.
6.15. Mindbee kan producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, dit wordt aan de klant bij het aanbod aangegeven en nogmaals tijdig voor het sluiten van de overeenkomst.

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD

7.1. De door Mindbee te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met klant vastgesteld. De door Mindbee opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant.
7.2. Een door Mindbee vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Mindbee niet van rechtswege in verzuim.
7.3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan 30 dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Mindbee, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
7.4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Mindbee mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.
7.5. Aan de leveringsplicht van Mindbee zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Mindbee geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.

ARTIKEL 8. BETALING

8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.
8.2. Alle door Mindbee verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Mindbee biedt de mogelijkheid om facturen in vooraf overeengekomen termijnen te betalen. Bestellingen via de webshop worden direct online afgerekend. Na betaling ontvangt de klant een factuur en toegang tot de online academy.
8.3. Indien klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.
8.4. In geval van niet tijdige betaling kan Mindbee besluiten haar werkzaamheden “on hold” te zetten tot het moment van betaling. Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan Mindbee besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen.
8.5. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van €50,00 exclusief btw bij de tweede herinnering en een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten en tevens de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.
8.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
8.7. In bovenstaande gevallen heeft Mindbee voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.
8.8. De klant gaat er mee akkoord dat Mindbee elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt Mindbee zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen. 8.9. De klant kan bezwaren tegen de door Mindbee verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Mindbee kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Mindbee een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op. 8.10. Alle door Mindbee geleverde producten en diensten blijven eigendom van Mindbee totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Mindbee zijn voldaan.

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, offertes, workshops, online trainingen alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Mindbee tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.2. De door Mindbee geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.3. De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Mindbee en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Mindbee.
9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Mindbee ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Mindbee, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.
9.5. Mindbee is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van Mindbee plaatst. Indien de door klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Mindbee vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Iedere overeenkomst tussen Mindbee en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Mindbee kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.
10.2. De klant is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van handelingen zoals opgedaan tijdens een traject of online webinar.
10.3. Indien Mindbee onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 1 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €2.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan Mindbee uitkeert. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door klant.
10.4. In aanvulling op artikel 10.3 is Mindbee dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:
• de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden:
• de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Mindbee aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Mindbee toegerekend kunnen worden:
• redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
10.5. Mindbee sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Mindbee geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Mindbee.
10.6. Mindbee is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.
10.7. Klant vrijwaart Mindbee voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van Mindbee.

ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT

11.1. Mindbee is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.
11.2. Mindbee is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Mindbee weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Mindbee kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Mindbee een overeenkomst is aangegaan.
11.3. Naast het bepaalde in lid 11.1 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.
11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Mindbee onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Mindbee, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen bij Mindbee, wanprestatie door leveranciers van Mindbee waardoor Mindbee haar verplichtingen jegens de Wederpartij niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Mindbee of diens leveranciers.

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING

12.1. Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van diensten, wordt de overeenkomst in beginsel aangegaan de tussen partijen voor een duur van twaalf maanden, tenzij anders is overeengekomen.
12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.
12.3. Beide partijen, zowel klant als Mindbee, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
12.4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.2 kan Mindbee de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:
• aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
• ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
• het vermoeden bestaat dat klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
• klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Mindbee voortvloeiende verplichting;
• klant inbreuk maakt op rechten van derden;
• klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Mindbee;
• klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
• bij terugkerende betalingsproblemen.
Mindbee zal wegens een beëindiging, zoals bepaald in dit artikel, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
12.5. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die Mindbee vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
12.6. Mindbee behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Mindbee overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste 7 dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

ARTIKEL 13. CONFORMITEIT

13.1. Mindbee zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Mindbee in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.
13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Mindbee worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Mindbee aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Mindbee.
13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Mindbee te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van Mindbee, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

ARTIKEL 14. BIJZONDERE BEPALINGEN TRAJECTEN, CURSUSSEN EN COACHING MINDBEE

14.1. Het is de klant uitdrukkelijk verboden, ongeacht deelname of niet, om een soortgelijk traject of cursus al dan niet met referentie naar of volgens de methode van Mindbee aan te bieden of te doen geven.
14.2. Er is door de klant geen enkel recht of verplichting te ontleden aan de traject of cursus en ieder handelen van de klant is voor zijn eigen rekening en risico. Mindbee aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop de klant de aan hem/haar gedoceerde wijze en methode van Mindbee in de praktijk tot uitvoering brengt.
14.3. Mindbee is gerechtigd, indien de klant in gebreke is met het nakomen van de betalingsverplichting jegens Mindbee, het recht op deelname op te schorten totdat de klant aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.
14.4. Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de klant vindt geen restitutie van de factuur plaats.
14.5. Na het einde van de online cursus behoudt de klant het recht om in te loggen op de online leeromgeving. Mindbee streeft ernaar al het materiaal online te houden. Indien Mindbee besluit materiaal te verwijderen of te verhuizen naar een andere website, stelt Mindbee de klant hier één maand voorafgaand aan de verhuizing dan wel verwijdering via het bij Mindbee meest recente bekende e-mailadres op de hoogte.
14.6. De door Mindbee aan de klant verstrekte inloggegevens betreffende de online trajecten/modules/begeleiding mogen nimmer met derden worden gedeeld.

ARTIKEL 15. BIJZONDERE BEPALINGEN RETREAT

15.1. De retreats vallen onder het aanbod zoals genoemd in artikel 3.1.
15.2. De betaling van de contractueel overeengekomen prijs van de retreat geschiedt in vooraf vastgestelde termijnen, tenzij anders overeengekomen.
15.3. Mindbee behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van 20% van de totale overeengekomen prijs aan klant te factureren alvorens Mindbee definitief een retreat voor de klant reserveert.
15.4. Op verzoek van klant kan de retreat tevens vooraf in zijn geheel betaald worden. Er is in dat geval geen sprake van een aanbetaling maar gehele facturatie vooraf.
15.5. De klant is gehouden zelf tijdig de reis- en annuleringsverzekering af te sluiten en te controleren of de verzekering geschikt is voor een retreat.
15.6. Eventuele vluchten van en naar de locatie van de retreat dienen door de klant te worden geboekt.
15.7. De retreat zal slechts doorgang vinden bij een minimum van 5 deelnemers. Het maximum aantal deelnemers is 10.

ARTIKEL 16. ANNULERING VAN DE GEBOEKTE RETREAT

16.1. Indien de klant de gereserveerde workation wenst te annuleren is dit slechts mogelijk wanneer dit meer dan 6 weken voor aanvang van de workation geschiedt.
16.2. In geval van annulering minder dan 6 weken voor aanvang van de workation is restitutie van de reeds betaalde factuur niet mogelijk.
16.3. Indien de klant reeds een aanbetaling heeft verricht en de annulering binnen de termijnen van artikel 16.1 valt, ontvangt de klant de aanbetaling retour, tenzij anders overeengekomen.
16.4. In geval van annulering aan de kant van Mindbee zal de reissom gebruikt worden voor een volgende retreat of kan de klant ervoor kiezen om de gehele reissom gerestitueerd te krijgen. Kosten van vliegtickets, opgenomen vakantiedagen en/of het afsluiten van verzekeringen worden niet door Mindbee vergoed.

ARTIKEL 17. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

17.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Mindbee en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
17.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Mindbee alleen bindend indien en voor zover deze door Mindbee uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
17.3. Indien Mindbee op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.
17.4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.
17.5. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien Mindbee hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
17.6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Mindbee partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
17.7. De klant en Mindbee zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minnen proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.
17.8. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland – West-Brabant, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Mindbee en de klant.

versie: januari 2020

Download de Algemene voorwaarden